נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 55

אַ מלחמה, וווּ זי זאָל דירעקט נישט אָנגיין, שטייט זי כּסדר בײַ דער שוועל פֿון דײַן היים…

דער שיינער פֿרימאָרגן

משה לעמסטער
עס האָבן געזונגען די ביימער,
די גראָזן אין לאָנקעס און שעפֿלעך
גלײַך ווי דער מאָרגן דער שיינער
איז אַ ליד פֿון אונדזער באַשעפֿער…