נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 25

כּמעט צוויי וואָכן אין סעפּטעמבער בין איך מיט מײַן פֿרוי רײַע אַרומגעפֿאָרן איבער די באַלקאַנען, ריכטיקער געזאָגט, באַזוכט די נײַע זעקס לענדער פֿון דער געוועזענער יוגאָסלאַוויע…

דער טראַנזיסטאָר

עמיל קאלין
דעם טאָג האָט ישׂראל געקעמפֿט מיט אַ טראַנזיסטאָר. ער האָט דערלאַנגט דעם מכשיר צוויי קלעפּ אויף דער לינקער זײַט און פּלוצעם האָט דער ממזר באַקומען אַ לשון; דער טראַנזיסטאָר האָט אָנגעהויבן צו זשומען און כאָרכלען. דאָס כאָרכלעניש זײַנס איז גאָר נישט געווען קיין פּשוטס…