פּאָלעמישע נאָטיצן

יעווגעני קיסין
איך האַלט זיך ניט פֿאַר אַ גרױסן חכם, נאָר כ׳מיין, אַז קײן נאַר בין איך אױך ניט. אפֿשר װעלן אײניקע מײנונגען מײַנע זײַן אינטערעסאַנט אויך אַנדערע מענטשן. אויסדריקן װעל איך זיי אויף ייִדיש, װײַל די דאָזיקע שפּראַך, מײַן באָבע–לשון, איז מיר אַ סך טײַערער װי מײַנע מײנונגען…