נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 37

ווען דער מענטש ווערט אַ טייל פֿונעם המון, וואַרפֿט ער קודם־כּל אַראָפּ פֿון זיך אַלע מאָראַלישע פֿאַרפֿליכטונגען…

י. י. זינגערס בוך דערציילונגען „אויף פֿרעמדער ערד‟ — אין פּויליש

לאה שלאַנגער
דער ערשטער פּרוּוו פֿון קשישטאָף מאָדעלסקי איבערצוזעצן פֿון ייִדיש, איז געווען אַ פֿראַגמענט פֿון י. י. זינגערס דערציילונג „די אַלטע שטאָט‟. עס איז אָפּגעדרוקט געוואָרן אין די 1980ער יאָרן, און אַזוי האָט זיך עס אָנגעהויבן…