נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 47

מיט 60 יאָר צוריק איז אין מאָסקװע אַרױס דער ערשטער נומער פֿונעם ייִדישן ליטעראַרישן זשורנאַל „סאָװעטיש הײמלאַנד‟…

לייקוויל־ביטש

עמיל קאַלין
אין די לאַנגע אָוונטן פֿלעגט סעם טראַכטן, אַז עס איז נישט גוט צו זײַן אַליין, אפֿשר איז שוין געקומען די צײַט קויפֿן זיך אויכעט אַזאַ שמייכלענדיקע פּופּע, אָבער תּמיד האָט ער געהאַט דאָס געפֿיל, אַז גרעיס קוקט אויף אים אַראָפּ פֿון הימל און באַטראַכט זײַנע מעשׂים מיט מידת-השטרענגקייט…