נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 35

די ווירטועלע וועלט האָט געעפֿנט טיר און פֿענצטער אַזוי ברייט, אַז מע ווערט אַזש אַ ביסל „זומבירט‟…

די חכמה פֿון היפּיס

מישאַ שאַפּיראָ
שאַרפֿזיניק, פֿאַרפּראַוועט מיט אַ קלוגער איראָניע, שילדערט דער מחבר אייניקע מאָמענטן פֿון זײַן פֿאַרגאַנגענהייט…