בוקאַרעשטער שריפֿטן

עמיל קאַלין
אינעם ערשטן קאַפּיטל פֿון דער נאָוועלע, וואָס מיר הייבן אָן דרוקן, ווערט דערציילט וועגן אַ יונגער פֿרוי, וואָס האָט אײַנגעגעבן די דאָקומענט אַרויסצופֿאָרן קיין ישׂראל…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 27

די גרעסטע טרייסט און דער גרעסטער זכות פֿון אַ קינסטלער איז צו טראָגן אַ גלייבונג, אַז ער איז מסוגל מיט זײַן שאַפֿן, זיך אומצוקערן אין נעכטן…