די אָפּגעשטויסענע (3)

בערל קאָטלערמאַן
אינעם דריטן עפּיזאָד פֿון דער נאָוועלע פֿאָרשט דער רבי ווײַטער אויס דעם סודותפֿולן טויט פֿון דעם סוחר רבינאָוויטש…