די אָפּגעשטויסענע (4)

בערל קאָטלערמאַן
די שפּאַנענדיקע געשיכטע וועגן דעם פֿאַרשוווּנדענעם ייִדישן סוחר אַנטוויקלט זיך אויפֿן הינטערגרונט פֿון די בלוטיקע פּאָגראָמען בעת דעם בירגער־קריג אויפֿן ווײַטן־מיזרח…