בוקאַרעשטער שריפֿטן (12)

עמיל קאַלין
אונדזער העלד באַזעצט זיך אין דער דירה בײַן איינער אַ פֿרוי. ער קוקט אַרום זײַן נײַע וווינונג, באַקענט זיך מיט דער געגנט און לייגט האָפֿענונג, אַז דאָ, ווײַט פֿון דעם שטאָטישן הו־האַ, וועט אים באַזוכן די מוזע…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 38

פֿאַר וואָס קומט עס דעם „שין”?
שמאַרע — אויפֿן אָדעסער ייִדיש מיינט עס, אַ זונה, אַ פּראָסטיטוטקע. עטימאָלאָגיש, שטאַמט דאָס וואָרט „שמאַראַ‟ פֿון דרום־רוסיש און מיינט, ענטלגרינס…