די אָפּגעשטויסענע (8)

בערל קאָטלערמאַן
מיטן עק אויג האָט טאָמאַשינסקי באַמערקט דעם אינספּעקטאָר זיצן אין אַ ווינקל בײַ אַ טישל. האַלטנדיק זײַן וועג מיט זיכערקייט צום בופֿעט, האָט טאָמאַשינסקי ווי צופֿעליק איבערגעכאַפּט יענעמס אַ בליק און האַלב-באַמערקלעך אָנגעבויגן דעם קאָפּ אין אַ באַגריסונג…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 21

ווי ווערטער רופֿן זיך אָפּ (8):
וואָס מיינט עס: “פּריטשינדאַלן”, “דראַנדולעט”? און אויף וואָס איז בעסער צו פֿאָרן — אויף אַ בריטשקע צי אויף אַ “טאַראַטײַקע”?