די געשיכטע פֿון ייִדן אין בעמען און מערן (9)

מיכאל דונאַיעווסקי
אַ מערערע יורידישע זיכערהייט, באַשטעטיקט מיטן קייסערס עדיקט, ווי דאָס באַפֿרײַען פֿון האַנדל, מער רעכט אינעם רעגירן געטאָס, האָט געבראַכט דערצו, אַז דאָס ווירטשאַפֿטלעכע און געזעלשאַפֿטלעכע לעבן פֿון די בעמישע און מערישע ייִדן האָט זיך אַזוי סטאַביליזירט…

פֿון אונדזער עזבֿון: נחום אויסלענדער (1893־1962)

נחום אויסלענדער
די יאָרן 1903־1904 — איז די צײַט, ווען די וואַנדער־טרופּעס הייבן אָן קריגן מער צוטריט צו די גרויסע שטעט און האָבן שוין אַ מעגלעכקייט צו פֿאַרזאַמען זיך דאָ אַ לענגערע צײַט. דער פֿאַרבאָט פֿונעם ייִדישן טעאַטער האָט שוין אָנגעהויבן זיך צו וואַקלען…